Top of the page
Start od the content

Enjoy the wide range of possibilities for studying that the UdL offers you

En aquest apartat trobareu informació sobre diverses beques i ajuts atorgats per diferents organismes públics i altres entitats (caixes, fundacions, etc.) destinats a cursar estudis de grau. 

Tot seguit us proposem unes llistes de beques i ajuts. 

1 See

General scholarships

Beques del Ministeri d'Educació

 

2 See

Collaboration scholarships of the UdL

Beques de col·laboració en serveis i unitats

Beques de col·laboració de caràcter específic

3 See

General grants

Ajuts de viatge

Ajuts culturals

Ajuts per a estudiants amb necessitats especials

Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament

Ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua

4 See

Study grants for serious socioeconomic situations

Ajuts a l'estudi per situacions socioeconòmiques greus