Start od the content

Objectives and competences

Màster en Enginyeria Agronòmica (MENAG, 90 ECTS)

Formació Obligatòria Modular   (60 ECTS)
Tecnologia i planificació del medi rural  20 ECTS
Tecnologia de la producció vegetal i animal  20 ECTS
Tecnologia de les indústries agroalimentàries  10 ECTS
Gestió i organització d'empreses agroalimentàries  10 ECTS

 

Intensificació en
Producció Vegetal Producció Animal Indústries Alimentàries Gestió Mediamiental
Formació universitat-empresa Biotecnologia Economia agrària Mobilitat nacional i internacional
Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos 

 

Pràctiques en Empresa
Ordinàries  6 ECTS
Alternança  12 ECTS

 

Treball Final de Màster   (12 ECTS)

 

 

 
D'acord amb l'Ordre CIN/325/2009, de 9 de febrer, les competències de la professió d'enginyer agrònom són:
  • Capacitat per planificar, organitzar, dirigir i controlar els sistemes i processos productius desenvolupats en el sector agrari i la indústria agroalimentària, en un marc que garanteixi la competitivitat de les empreses sense oblidar la protecció i conservació del medi ambient i la millora i desenvolupament sostenible del medi rural.

  • Capacitat per dissenyar, projectar i executar obres d'infraestructura, els edificis, les instal·lacions i els equips necessaris per al desenvolupament eficient de les activitats productives realitzades a l'empresa agroalimentària.

  • Capacitat per proposar, dirigir i realitzar projectes de recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes emprats en les empreses i organitzacions vinculades al sector agroalimentari.

  • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per a la solució de problemes plantejats en situacions noves, analitzant la informació provinent de l'entorn i sintetitzant-la de manera eficient per facilitar el procés de presa de decisions en empreses i organitzacions professionals del sector agroalimentari.

  • Capacitat per transmetre els seus coneixements i les conclusions dels seus estudis o informes, utilitzant els mitjans que la tecnologia de comunicacions permeti i tenint en compte els coneixements del públic receptor.

  • Capacitat per dirigir o supervisar equips multidisciplinaris i multiculturals, per integrar coneixements en processos de decisió complexos, amb informació limitada, assumint la responsabilitat social, ètica i ambiental de la seua activitat professional en sintonia amb l'entorn socioeconòmic i natural en què actua.

  • Aptitud per desenvolupar les habilitats necessàries per continuar l'aprenentatge de manera autònoma o dirigida, incorporant a la seua activitat professional els nous conceptes, processos o mètodes derivats de la investigació, el desenvolupament i la innovació.